Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

NPR Razula

Základní údaje: Národní přírodní rezervace - horský prales Razula se rozprostírá v závěru údolí Malá Hanzlůvka, na patě severního svahu Lemešné (950 m) v pramenné oblasti Kolešnárky (v pramenném vějíři potoka Hanzlůvky). Leží v nadmořské výšce 660 až 812 m, asi 2 km jihozápadně od místní části Léskové v Javorníkách. Katastrální území Velké Karlovice, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Celková výměra 23,52 ha. 

Předmět ochrany: Jedlobukový porost pralesovitého charakteru s příměsí smrku a javoru klenu s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů.

Geologie, půdní poměry: Území se nalézá v pásmu zlínských vrstev račanské jednotky magurského flyše s převahou jílovců a polohami pískovců. Směrem k úpatí vzrůstá mocnost hlinitojílovitého eluvia. Strže ve tvaru V se prořezávají až do podloží především ve střední části a při východním okraji. Půdním typem jsou hluboké hnědé lesní půdy.

Květena: V rezervaci je zastoupena typická flóra horské jedlobučiny, byl zde proveden podrobný lesnický výzkum a průzkumy mykoflóry, mechů i vyšších rostlin. Převažuje květnatá bučina svazu Dentario glandulosae-Fagetum. Dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), hojná je dosud jedle bělokorá (Abies alba). Z dalších dřevin má větší podíl smrk ztepilý (Picea abies), jednotlivě se vyskytuje javor klen (Acer pseudoplatanus) a v okolí pramenišť jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
Bylinné patro tvoří např. kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos)  kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bažantka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), pitulník horský (Galeobdolon montanum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), svízel vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a violka lesní (Viola reichenbachiana). Na vlhčích místech v okolí lesních pramenišť rostou řeřišnice hořká (Cardamine amara), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), devětsil bílý (Petasites albus) aj. Ze vzácných a ohrožených druhů rostlin byl zaznamenán např. kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), prvosenka vyšší (Primula elatior), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) a vranec jedlový (Huperzia selago).
Vyskytuje se zde také velmi vzácný epifytický mechorost sourubka zpeřená (Neckera pennata).
Prales Razula je významnou mykologickou lokalitou. Bylo zde zjištěno na 210 druhů makroskopických hub, kromě běžných se vyskytují i druhy ohrožené a  velmi vzácné. V roce 1994 zde byla objevena saprofytická houba pórnatka brvitá (Junghuhnia fimbriatella), pravděpodobně se jedná o první nález na Moravě. Na padlých i stojících odumřelých kmenech jedle lze spatřit vzácný korálovec jedlový (Hericium flagellum), ze vzácnějších druhů se dále vyskytují trámovka jedlová (Gloeophyllum abietinum), bělochoroš severský (Climacocystis borealis) a řada dalších dřevokazných hub. Ze zajímavějších vřeckovýtrusých hub tady roste např. ucháč čepcovitý (Gyromitra infula), patyčka rosolovitá (Leotia lubrica), chřapáč pružný (Helvella elastica) a rosoklihatka čirá (Neobulgaria pura). Na kořenových nábězích živých kmenů jedle roste stopkovýtrusná houba bondarcevka horská (Bondarzewia mesenterica) a vzácný kotrč Němcův (Sparassis nemecii). Na jedli dále parazituje ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii), bránovitec hnědofialový (Trichaptum fuscoviolaceum) a vzácnější houžovec bobří (Lentinellus castoreus), na buku ze vzácnějších druhů korálovec bukový (Hericium clathroides) a slizečka porcelánová (Oudemansiella mucida). Na smrku roste anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum), troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), vzácná šupinovka kozincová (Pholiota astragalina) aj., na holé zemi vzácnější mísenka oranžová (Aleuria aurantia), z dalších pozemních druhů byly zjištěny lošák jelení (Sarcodon imbricatus), velmi vzácný lošák palčivý (Hydnellum peckii), lošák ryšavý (Hydnum rufescens), vzácný kyj uťatý (Clavariadelphus truncatus) a velmi vzácný lošákovec rezavý (Hydnellum ferrugineum). Z mykorhizních hub bylo v Razule zjištěno kolem 30 druhů, především z rodů holubinka, ryzec, muchomůrka a vláknice, ze vzácnějších např. holubinka helmovka sazovanádherná (Russula nobilis), holubinka lepkavá (Russula viscida), holubinka Quéletova (Russula queletii), holubinka sluneční (Russula solaris), holubinka hlínožlutá (Russula ochroleuca) a holubinka dívčí (Russula puellaris), ze vzácnějších ryzců byl zjištěn ryzec plstnatý (Lactarius vellereus), ryzec zelený (Lactarius blennius), ryzec játrohnědý (Lactarius hepaticus), ryzec jedlový, ryzec černohlávek (Lactarius lignyotus), ryzec nalosovělý (Lactarius subsalmonelus) a ryzec lososový (Lactarius salmonicolor), z vláknic vzácná vláknice pavučinatá (Inocybe petinigosa), vláknice štětinkatá (Inocybe hystrix) a vláknice bezová (Inocybe sambucina). Nalezeny zde byly také dva druhy zařazené do Červené knihy SR a ČR, helmovka sazová (Hydropus atramentosus) a ryzec ostrý (Lactarius acris). 

Fauna: Lesní ekosystém je velmi příznivým stanovištěm pro celou řadu bezobratlých. Na ztrouchnivělých kmenech je hojný xylofágní a mykofágní hmyz. Soustavněji byli studováni například střevlíkovití brouci (Carabidaceae). Mezi běžné lesní druhy patří např. nápadný střevlík zlatitý (Carabus auronitens), Pterostichus metallicus, Pterostichus foveolatus, Pterostichus unctulatus, Cychrus attenuatus, Trichotichnus laevicollis aj. Z obojživelníků se zde hojně vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). V NPR Razula bylo dosud zjištěno více než 70 druhů obratlovců, z toho 53 druhů ptáků. Výzkum avifauny byl v rezervaci soustavně prováděn v letech 1978-1992, v celé ČR tak patří ke kvantitativně nejdéle sledovanému horskému pralesu. Na přírodě blízké lesní porosty jsou vázány ohrožené druhy ptactva jako strakapoud bělohřbetý (Dendrocopus leucotus), lejsek malý (Ficedula parva), čáp černý (Ciconia nigra), žluna šedá (Picus canis), datel černý (Dryocopus martius), holub doupňák (Columba oenas), sluka lesní (Scolopax rusticola) a puštík obecný (Strix aluco). Z velkých šelem zde občas prochází medvěd hnědý (Ursus arctos).

Lesnictví: Území je tvořeno různověkým nestejnorodým porostem v různých fázích přirozeného vývoje pralesovitých formací s vysokým podílem odumřelého dřeva (souše, zlomy, vývraty). Pouze menší plocha ve východní části rezervace byla v minulosti obnovena clonnou sečí. Hlavní dřevinou v rezervaci je buk lesní, podstatné zastoupení má dosud jedle bělokorá. Z ostatních dřevin je nejvýznamnější smrk ztepilý, jednotlivě se vyskytuje javor klen a jasan ztepilý. Nadúrovňová generace jedle vykazuje rychlý úbytek životaschopných jedinců, jejich stáří se pohybuje kolem 300-350 let. V podrostu a v hlavní úrovni se celoplošně uplatňuje buk. Zmlazení ostatních dřevin (jedle, smrk) probíhá jednotlivě bez výrazného uplatnění, v důsledku působení zvěře a konkurenčních vztahů.

razula