Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

Nejkrásnější místa Karlovic

Nejkrásnější místa Karlovic - významné krajinné celky ve Velkých Karlovicích

Jedná se o vybrané krajinné celky, které dělají krajinu esteticky atraktivní a jejich udržení je nutné nejen z pohledu zachování vzácných druhů a krajinného rázu, ale také pro rekreační funkce území.

Podťaté – údolí od ústí až po závěr, včetně menších údolí Noclehy a Lemešná, a oddělených enkláv na Lopušné, Panském Příschlopu a pod Bařinkou – v údolní části pozůstatky řetězové a na svazích pasekářské zástavby, místy jalovcové pasínky, hromadiska, část území s původní zástavbou je vyhlášena jako vesnická památková zóna

Tísňavy – údolí se zbytkem řetězové zástavby; svahy Koncové s pasekářským typem zástavby, jalovcové pasínky, hromadiska, drobná pole a březové lesíky; obhospodařované louky zejména na jižních svazích

Jezerné – zejména hřbet na Oslovém a svahy v okolí Pálenice v zadní části údolí – jalovcové pasínky, rozptýlená zeleň, zbytky rozptýlené zástavby

Léskové – pouze údolní část v téměř celé délce - řetězová zástavba

Benešky – ukázka zachovalých hřebenových luk a pastvin

Javorníček – hřebenové a svahové louky a pastviny z Javorníčku na Štrčkovou s rozptýlenou zelení a zástavbou, hromadiska, malé plochy jalovcových pasínků

Existuje velké množství dalších krajinných celků, které mají stejně (nebo i lépe) zachované soubory vybraných krajinných prvků, pouze na menších plochách (např. Adamíky, Člověčí, sedlo pod Polanou v závěru Miloňova).

Významné krajinné prvky

1. Mimolesní dřeviny

a) stromy v krajině souvisí s hospodařením (potřeba letiny pro krmení, která ovlivnila i současný vzhled stromů) nebo v souvislosti s předpisy (sázení stromů vedle domů na základě protipožárních předpisů)

b) sady a jednotlivé ovocné stromy – pozůstatky, často dožívající, jen výjimečně obnovované (většinou již nejsou vysazovány vysokokmeny, pro krajinu typické)

c) pásy keřů – pásy keřů na mezích oddělující jednotlivé plochy někdy i nově vznikající, ale naopak méně vhodné s úbytkem hospodaření sukcesní zarůstání.

2. Pole – zbytky drobných polí, většina úzkých polí na svazích zanikla, pokračuje další úbytek v závislosti na společenských změnách

3. Louky

a) Lesní louky - malé plochy luk uprostřed lesa jsou zalesňovány

b) Nelesní louky – menší plochy luk nebo větší plochy obhospodařované.

4. Pastviny – zůstaly zachovány jen v malém rozsahu (většinou byly zalesněny nebo přeměněny v louky), zejména jalovcové pasínky.

5. Vodní toky – jen několik drobných vodních toků v závěrech některých údolí nebylo zcela regulovány.

6. Hromadiska – jednotlivé hromady nebo i táhlé valy vzniklé hromaděním kamení odstraněného z polí.

7. Rozptýlená zástavba

a) rozptýlená zástavba vzniklá pasekářským osídlením, často tvořená rodovými shluky domů a hospodářských staveb

b) řetězová zástavba v údolí zachovalá už jen vyjímečně v některých částech údolí Léskové, Podťaté a Tísňavy.