Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

Valašská krajina kolem nás

Cíl: Seznámení s charakterem zdejší krajiny a vlivy, které ji utvářely, podpora pozitivního a zodpovědného vztahu k přírodě.

Obsah: Komentovaná terénní prohlídka přírody Velkých Karlovic s ukázkou charakteristických ekosystémů. Upozornění na významné druhy rostlin a živočichů podle aktuálního ročního období.

Činnosti a metody: Uvidíme karpatskou louku s vstavači, smrkovou monokulturu, smíšený les, pastvinu, mokřad, řeku Bečvu, … a budeme hledat a pozorovat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí (případně na fotografiích, výukových listech), poslechneme si hlasy ptáků a ostatní přírody .

Průřezové téma: Environmentální a ekologická výchova.

 

Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí., ekosystémy, ochrana přírody.

Kompetence: Občanská (žák vnímá rostliny a živočichy jako důležitou součást světa, chápe základní ekologické souvislosti), k učení (žák operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí)

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost. Program přizpůsobíme věkové skupině a pokročilosti účastníků.