Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

I. zóny ochrany

1. zóny ochrany (dle zonace CHKO Beskydy) ve Velkých Karlovicích

I. zóny jsou vždy nejzachovalejší území v rámci CHKO s největší ochranářskou hodnotou. Jedná se o přírodě blízké nebo člověkem jen málo změněné ekosystémy. Jsou udržované vhodným managementem nebo ponechané v přirozeném vývoji.

jezero

Jezerné (č. 51) - „JEZERO“ Výměra: cca 2,5 ha
Ochrana cenného vodního a mokřadního ekosystému včetně geologicky hodnotného zájmového území. Vznik vodní nádrže je nejasný, pravděpodobně vznikla částečně přirozenou cestou (přehrazení sesuvem) a pak dotvoření lidským zásahem. Je rybářsky obhospodařována. Nádrž má dobře vyvinuto litorální pásmo s rákosinou, olšinou a meandrujícím přítokem v zátopě. Pod hrází se nachází kamenné moře s paleokoryty (dnes zarostlé smrky). Jezerné představuje v oblasti ojedinělý ekosystém, který zpestřuje místní lesní prostředí. Vyskytují se zde například škeble zelená, raci (říční, bahenní a jejich kříženci), střevlík hrbolatý, pstruh potoční, čolek karpatský, čolek horský, ropucha obecná, kuňka žlutobřichá, užovka obojková, čáp černý a vzácná perloočka - věšenka cípatá. V nádrži se podél břehů vykytuje rovněž nepůvodní invazní druh vodní mor kanadský.

Pálenice (č. 52)   Výměra: cca 7 ha
Lokalita významná lučními druhy rostlin a s výskytem na části plochy vřesoviště s jalovcem obecným. Jedná se především o vstavačovité druhy rostlin - prstnatec bezový, vemeník dvoulistý, kociánek dvoudomý. Žije zde také zmije obecná. Přibližně 4/5 plochy tvoří kosené louky, 1/5 představuje pastvina nyní bez hospodaření.img 1346 s solan1 1024x675

Benešky 1 (č. 53)   Výměra: cca 10 ha
Jedná se jeden z posledních zbytků hřebenových pasekářsky vzniklých lučních a pastevních enkláv v oblasti Vsetínských vrchů. Tyto plochy jsou významné jak svým historickým a kulturním významem tak svým estetickým a krajinným významem. Uchovalo se zde množství druhů vázaných na luční a pastevní ekosystémy, které jsou zařazeny mezi ohrožené druhy – prstnatec bezový, vstavač mužský, místy jsou také zbytky jalovcových pastvin. Všechny trvalé travní porosty jsou každoročně koseny a následně přepásány skotem. Malá část plochy (do 1 ha) je rovněž využívána jako orná půda. Území je součástí regionálního biocentra.

Benešky 2 (č. 54)   Výměra: cca 10 ha
Další z posledních zbytků hřebenových pasekářsky vzniklých lučních a pastevních enkláv v oblasti Vsetínských vrchů. Vyskytuje se zde množství ohrožených druhů rostlin, např. prstantec bezový a májový, vstavač mužský, a jsou zde také zbytky jalovcových pasínků a mokřadních luk. Žije zde chřástal polní, zmije obecná. Plochy se až na drobné lesíky nachází na zemědělském půdním fondu, přibližně ¾ travních porostů jsou obhospodařovány, z toho polovina kosena a polovina pasena skotem.

Benešky 3 (č. 55)   Výměra: cca 10 ha
Třetí část hřebenové enklávy vzniklé pasekářským hospodařením. Plochy se až na drobné lesíky nachází na zem. půd. fondu.  Na trvalé travní porosty jsou vázány ohrožené druhy rostlin, např. prstantec bezový a májový, vstavač mužský, a jsou zde také zbytky jalovcových pasínků. Část lokality je obhospodařována pastvou a kosením. Území je součástí regionálního biokoridoru.

Stratenec (č. 57)   Výměra: 93,59 ha
Souvislý komplex bukových lesů na S svahu Javorníku od hřebenových poloh po střední horské polohy. Výskyt stanovišť obohacených vodou a humusem. V bukových  porostech významné zastoupení javoru klenu a vtroušené jedle bělokorá. Porosty do 100 let s velkým přírodním potencionálem. Součást regionálního biocentra, přes zónu je vedena osa nadregionálního biokoridoru - mezofilní bučina.

Koncová (č. 60)   Výměra: cca 6 ha
Podhřebenová lokalita s výskytem jalovce obecného a ohroženými druhy rostlin a živočichů - prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, vstavač mužský, hlavinka horská, kruštík širolistý, vemeník dvoulistý, ještěrka živorodá, zmije obecná. Lokalita se nachází na zem. půd. fondu  a je zde již několik let každoročně celoplošně prováděna pastva. Území je součástí nadregionálního biokoridoru.

Javorníček 1, 2 (č. 61, 62)   Výměra: cca 100 ha
Lokalita je tvořena dvěma částmi. Jihovýchodní část (1) má rozlohu cca 40 ha, část severozápadní (2) má rozlohu cca 60 ha. Obě části se nacházejí na zem. půd. fondu na bočním hřebenu Javorníků a vytváří rozsáhlejší krajinný celek význačného estetického a historického významu - dochované zemědělsky využívané plochy v hřebenových partiích. Krajinný pokryv má charakteristický vzhled valašské krajiny s rozptýlenou zelení, solitérními stromy a remízky a rozptýlenými hospodářskými usedlostmi. Přestože byla tato oblast nepříznivě ovlivněna zemědělskou velkovýrobou, rekultivací a scelováním pozemků představuje doposud hodnotné území. Na pozemcích se nachází ohrožené druhy rostlin především z čeledi vstavačovitých - prstnatec bezový, Fuchsův, májový, hlavinka horská, vemeník zelený a nacházejí se zde také zbytky pastvin s jalovci. Rovněž výskyt živočišných druhů není nevýznamný - chřástal polní, jeřábek lesní, zmije obecná, ťuhýk obecný, čáp černý, své útočiště zde nachází četné migrující druhy ptáků. Územím prochází návrh nadregionálního biokoridoru .

 V části 1 v současnosti hospodaří v lokalitě celkem 3 subjekty, obhospodařována je celá plocha kromě cca 3 ha v nejvýchodnější části. Přibližně 2/3 plochy jsou koseny a 1/3 plochy pasena. V části 2 hospodaří na 70 % celkové plochy rovněž 3 subjekty, polovina je pasena a polovina je kosena.