Sněhové přeháňky

-6°C

Sněhové přeháňky

Vítr: 30.58 km/h

Výuka bude děti bavit!

Zábavné interaktivní výukové programy s ekologickou a environmentální výchovou pro MŠ, ZŠ (1. a 2.stupeň) a SŠ

 Co se naučíme?
Programy seznamují s místním přírodním a kulturním dědictvím (Valašsko, CHKO Beskydy.)

Programy zábavnou formou vedou ke zvýšení znalostí o přírodě a k uvědomění si ekologických problémů dneška. Děti se zapojují aktivně a tvořivě – vše si mohou vlastníma rukama vyzkoušet, vlastní výrobek si odnesou s sebou.

Kde se budeme učit?
Programy probíhají zčásti venku v přírodě (vhodné oblečení, obuv), v případě deště ve vybaveném centru u Karlovského kostela (památková zóna - staré dřevěnice); k dispozici jsou prostory na svačinu, WC, nedaleko vlaková zastávka 50 m; autobusová 150 m.

Jak dlouho a za kolik?
Délka výukového programu 60 - 90 minut.

Cena programu na 1 žáka 25,- Kč (minimální počet žáků 10, maximální 30), pedagogický dozor zdarma.

Přijedeme i za vámi!
Pokud jste v Karlovicích na škole v přírodě nebo na lyžáku, přijedeme k vám až na ubytovnu.

Pokud jste z nedalekého okolí, přijedeme i do školy.

Zasaď strom

Cíl: Seznámení s pestrou říší stromů, s významem stromů pro člověka - se stromem v krajině i u lidských obydlí (ovocné stromy), s lesem, se stromem jako dřevem - nejdůležitějším materiálem starých Valachů, se stromem jako významným producentem kyslíku,… 

Obsah: Program je zaměřen na život a fungování stromů, na jejich potřebnost a pestrost. Zkusíme místní druhy poznávat, seznámíme se s významnými památnými stromy v Karlovicích, s krajovými odrůdami ovocných stromů, poznáme různé druhy dřeva a jejich využití.

Činnosti a metody: kooperativní aktivity, pozorování, smyslové vnímání.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tématický okruh: vztah člověka k prostředí

Kompetence: kompetence k učení (učí se poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), občanská (žák vnímá přírodu jako zdroj obživy a životně důležitých látek)

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost. Program přizpůsobíme věkové skupině a pokročilosti účastníků.

Bylinky a koření naší babičky

Pozoruhodná semínka

Cíl:  Seznámení s nejběžnějšími bylinami a kořením, pochopení významu semen v přírodě (pro rozmnožování rostlin, jako součást potravních řetězců)

Obsah:  Představení známých druhů léčivých rostlin a koření, chráněných druhů bylin. V programu si vyzkoušíme nejběžnější léčivé bylinky a koření očichat, ochutnat a poznat, dozvíme se o jejich použití v historii a v součastnosti. Správná příprava a ochutnávka bylinných čajů. Poznávání semínek, jak semínka cestují, využití různých druhů pro člověka, tvoření ze semínek.

Činnosti a metody: Příprava a ochutnávka bylinkového čaje, poznávání různých druhů bylin z bylinkové zahrádky, čerstvých a sušených, koření,  pozorování klíčení semen, poznávání nejběžnějších semen, vytvoření obrázku ze semínek.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí, základní podmínky života

img 9260Kompetence: Pracovní (práce podle návodu, uplatnění nových poznatků v praxi, žák používá tvořivě přírodní materiál), občanská (žák vnímá přírodu jako zdroj obživy a přírodních léčiv a projevuje smysl pro tvořivost), k učení (žák samostatně pozoruje a vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti)

Cílová skupina: Veřejnost, rodiče s dětmi, MŠ, ZŠ, SŠ

Jak sa žilo Valachom?

Cíl:  Seznámení s životem našich předků na ukázce prací a činností, které museli každý den dělat při hospodaření na valašském gruntu. Pochopení hodnot prostého života uprostřed přírody a významu zemědělského hospodaření i pro současnou valašskou krajinu, přírodu. Srovnání udržitelnosti současného a starého způsobu života.

img 7779Obsah: Seznámíme se s každodenní prací Valachů podle konkrétního ročního období – řezání dřeva, vyháňaní na pastvu, sušení sena, práce na poli, zpracování lnu, ovčí vlny, práce se dřevem, proutím, valašská kuchyně, starodávné hry dětí.

Činnosti a metody: Práce s přírodním materiálem. Každý si vyzkouší sám nějakou práci - pořeže dřevo, obrátí seno, naláme len, sedne ke kolovratu, vyrobí dřevěný švrláč, uplete tatar, vyrobí vlněnou ovečku, vyrobí píšťalku, společně si zahrajeme některou ze starých her (kuličky, špačky)

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí, historická kontinuita lidské kultury

Kompetence: Pracovní (práce podle návodu, uplatnění nových poznatků v praxi, žák používá bezpečně a efektivně materiál a vybavení),občanská (žák chápe hodnotu tradic a projevuje smysl pro tvořivost), sociální a personální (žák chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu)

Cílová skupina: Veřejnost, rodiče s dětmi, MŠ, ZŠ, SŠ

Valašská krajina kolem nás

Cíl: Seznámení s charakterem zdejší krajiny a vlivy, které ji utvářely, podpora pozitivního a zodpovědného vztahu k přírodě.

Obsah: Komentovaná terénní prohlídka přírody Velkých Karlovic s ukázkou charakteristických ekosystémů. Upozornění na významné druhy rostlin a živočichů podle aktuálního ročního období.

Činnosti a metody: Uvidíme karpatskou louku s vstavači, smrkovou monokulturu, smíšený les, pastvinu, mokřad, řeku Bečvu, … a budeme hledat a pozorovat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí (případně na fotografiích, výukových listech), poslechneme si hlasy ptáků a ostatní přírody .

Průřezové téma: Environmentální a ekologická výchova.

 

Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí., ekosystémy, ochrana přírody.

Kompetence: Občanská (žák vnímá rostliny a živočichy jako důležitou součást světa, chápe základní ekologické souvislosti), k učení (žák operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí)

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost. Program přizpůsobíme věkové skupině a pokročilosti účastníků.